Biz hakda

RUNAU

Kämilleşmek üçin özgert, Uly ýerine ýetir

Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu Jangjie Runau ýarymgeçiriji kärhanasy, Hytaýda ýarymgeçiriji enjamlaryň öňdebaryjy öndürijisidir.Bütin dünýäde ykrar edilen tehnologiýa we önümçilik ussatlygy bilen Runau ýarymgeçirijini esaslandyryjylar 30 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda ýokary güýçli ýarymgeçiriji pudagyna gatnaşýarlar.Runau, ýokary güýçli ýarymgeçiriji enjamlary, güýç modullaryny we güýç ulanylýan ulgamlaryň gurnama bölümlerini gözlegde, dizaýnda, işläp düzmekde, ölçemekde we öndürmekde iň täze çözgütleri üpjün etmek üçin tejribe toplady.Runau döwlet we ygtybarly öndürijilik güýji elektronika enjamlaryny üpjün etmek üçin doly ukybyna eýe.2021-nji ýylyň ýanwar aýynda “Runau” Hytaýyň esasy ýerlerinde çap edilen esasy dolandyryş korporasiýasy “Zangzhou Yangjie Elektron Tehnologiýa Co.Zerur bolanda, tehniki işgärlerimiz, inersenerlerimiz, önümçilik toparymyz we satuw güýjümiz, elektrik desgalarynyň ýokary hilli, wagtynda elýeterliligini we kuwwatly işlemegini üpjün etmek üçin müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşerler.

Kompaniýa 2000m2 ultra arassa ussahana bilen guruldy, 100-nji ýyl iň ösen önümçilik desgalaryny we ölçeg enjamlaryny, önümçilik ugrunda 70-nji ýyllaryň tejribeli işçileriniň iň zehinli agzalary, gözleg we önümçilik bölümlerinde 12 hünärmen inersener we tehnik (4 uly inersener) bilen guruldy. .Tehniki ösüş geňeşçisi hökmünde Amerikanyň elektrik ýarymgeçiriji pudagynda meşhur bolan doktor Henri Assalit çagyryldy.Tehnika we önümçilikde bäsdeşlik artykmaçlyklaryny kesgitlemek üçin Runau-da öňdebaryjy ussatlyk we önüm standarty ulanyldy.

Üznüksiz ewolýusiýa we ulanylýan iň ösen tehnologiýalar bilen Runau, Hytaýda ýokary hilli we ýokary öndürijilikli ýarymgeçiriji enjamlary öndürýän hünärmen hökmünde ykrar edildi, şol sanda:

● Tegelek we kwadrat thistor we düzediji diod çipi

Tiristor we düzediji diod, kebşirleýji diod, GTO, IGBT press-paket, güýç modullary we gurnama.

6“Tiristor we düzediji we 8500V çenli ýokary woltly enjam önümçilik liniýasynda bar.

Önümler elektrik çekişinde, güýji üýtgetmekde we paýlamakda, togalanmakda, induksiýa ýyladyşynda, elektrik elektrik örtüginde, elektrolizde, ýygylyk öwrüjisinde, ýumşak başlangyçda, hereketlendirijiniň tizligini dolandyryjyda, UPS, SVC & SVG we durmuş enjamlary we ş.m. giňden ulanylýar.

Runau çalt reaksiýa, üznüksiz gowulaşmak we halkara hyzmat strategiýasy bilen miras galypdyr.“Runau” ýokary woltly we ýokary tokly enjam, şeýle hem global hyzmatdaşlar üçin elektrik ýarymgeçiriji programmasynda ulgam integrasiýasy ulgamynda gowulaşýan we müşderilere gönükdirilen çözgütleri üpjün etmegi dowam etdirer.

xxc
Seminar
+ ㎡
Işçiler
+

Zawod gezelenji