Induksiýa ýylylygy

Induksiýa ýyladyşynyň güýç elektronik enjamlary

Tiristor 1
Runau tiristory

Induksiýa ýyladyşy, esasan, metallary eritmek, ýylylygy tygşytlamak, sintezlemek, kebşirlemek, söndürmek, temperatura, diatermiýa, suwuk metal arassalamak, ýylylygy bejermek, turbalaryň egilmegi we kristal ösmegi üçin ulanylýar.Induksiýa güýji üpjünçiligi düzediji zynjyrdan, inwertor zynjyryndan, ýük zynjyryndan, gözegçilik we gorag zynjyryndan durýar.

Induksiýa ýylylygy üçin orta ýygylykly elektrik üpjünçiligi tehnologiýasy, üýtgeýän tok ýygylygyny (50Hz) düzedip, tiristor, MOSFET ýa-da IGBT ýaly güýç ýarymgeçiriji enjamlar arkaly orta ýygylyga (400Hz ~ 200kHz) öwrüler.Tehnologiýa çeýe dolandyryş usullarynda, uly çykaryş güýjünde we enjamdan has ýokary netijelilikde we ýylylygy talaplaryna görä ýygylygy üýtgetmek üçin amatly.

Kiçi we orta elektrik üpjünçiligi enjamlaryny düzediji üç fazaly tiristor düzedişini kabul edýär.Powerokary kuwwatly energiýa üpjünçiligi enjamlary üçin, elektrik üpjünçiliginiň kuwwatyny ýokarlandyrmak we gözenegiň garmoniki tokyny azaltmak üçin 12 impulsly tiristor düzediş ulanylar.Öwrüji kuwwat birligi ýokary woltly ýokary tokly çalt wyklýuçatel tiristordan paralel, soň bolsa ýokary güýç çykaryşyny amala aşyrmak üçin birleşdirilen seriýadan durýar.

Inwertor we rezonans zynjyry gurluş aýratynlyklaryna görä iki görnüşe bölünip bilner: 1) parallel rezonans görnüşi, 2) seriýaly rezonans görnüşi.

Paralel rezonans görnüşi: ýokary woltly ýokary tokly suw bilen sowadylan tiristor (SCR) häzirki görnüşli inwertor güýç birligini emele getirmek üçin ulanylýar we ýokary kuwwatly tiristorlaryň superpozisiýasy arkaly amala aşyrylýar.Rezonans zynjyry, adatça, doly paralel rezonans gurluşyny ulanýar, iki ýylylyk naprýa .eniýesini ýa-da transformator re modeimini saýlaň, esasan ýyladyş bejergisinde ulanylýan dürli talaplara görä induktordaky naprýa .eniýäni ýokarlandyrmak.

Seriýa rezonans görnüşi: ýokary woltly ýokary tokly suw bilen sowadylan tiristor (SCR) we çalt diod naprýatageeniýe görnüşli inwertor güýç birligini emele getirmek üçin ulanylýar we ýokary güýçli çykyş tiristorlaryň superpozisiýasy arkaly amala aşyrylýar.Rezonans zynjyry yzygiderli rezonans gurluşyny ulanýar we ýük talaplaryna laýyk transformator kabul edilýär.Grid tarapynda ýokary güýç faktorynyň artykmaçlyklaryndan, giň güýji sazlaýyş diapazonyndan, ýokary ýyladyş netijeliliginden we ýokary başlangyç üstünliginden başga-da, häzirki ýyllarda has giňden ulanylýar we esasan eremek prosesinde ulanylýar.

Önümçilik prosesi gowulaşandan soň, Runau öndüren çalt wyklýuçatel tiristory, öçürmek wagtyny hasam gysgaltmak üçin neýtron radiasiýasyny we beýleki amallary ulanýar we netijede kuwwatlylygy ýokarlanýar.

Induksiýa ýyladyş orta ýygylykly elektrik üpjünçiligi tiristory kabul edýär, sebäbi esasy güýç enjamy 8 kHz-dan pes iş ýygylygy bilen ähli meýdanlary öz içine alýar.Çykyş güýji 50, 160, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000kW, 5000KW, 10000KW iş ýygylygy 200Hz, 400Hz, 1kHz, 2,5kHz, 4kHz, 8kHz.Polat eremek we ýylylyk ätiýaçlygy üçin 10 tonna, 12 tonna, 20 tonna, esasy güýç enjamlary orta ýygylykly elektrik üpjünçiligi.Indi iň ýokary çykaryş kuwwaty 40Ton 20000KW bolýar.Tiristor ulanyljak esasy güýç öwrülişi we inwersiýa komponentidir.

Adaty önüm

Faza gözegçilik edilýän tiristor

KP500A-1600V

KP800A-1600V

KP1000A-1600V

KP1200A-1600V

KP1500A-1600V

KP1800A-1600V

KP2500A-1600V

KP2500A-1600V

KP1800A-3500V

P2500A-3500V

KP1800A-4000V

KP2500A-4200V

Çalt kommutator

KK500A-1600V

KK800A-1600V

KK1000A-1600V

KK1200A-1600V

KK1500A-1800V

KK1800A-1800V

KK2000A-2000V

KK2500A-2500V

KK3000A-3000V

KK1800A-3500V

Düzediji diod

ZK1000A-2500V

ZK1500A-1800V

ZK1800A-3000V

ZK2000A-2500V

ZK2500A-2500V