Habarlar

 • ZW HYZMATLARYNYEL ÖNÜMLER STANDARTY

  ZW HYZMATLARYNYEL ÖNÜMLER STANDARTY

  Kebşirleýiş diodyny öndürmekde Jiangsu Jangjie Runau ýarymgeçiriji Co tarapyndan ulanylan kadalaşdyryjy salgylanmalar aşakdakylardy: 1. GB / T 4023—1997 icarymgeçiriji enjamlaryň we integral zynjyrlaryň diskret enjamlary 2-nji bölüm: Düzediji diodlar 2. GB / T 4937—1995 Mehaniki we howa synag usuly ...
  Koprak oka
 • WWDING DIODE ZW HYZMATLARYNY GÖRMEK WE GURAMAK

  WWDING DIODE ZW HYZMATLARYNY GÖRMEK WE GURAMAK

  Synag usullary we gözleg düzgünleri 1. Toparlaýyn gözden geçirmek (Topar A topary) Önümleriň her topary 1-nji tablisa laýyklykda barlanmalydyr we 1-nji tablisadaky ähli zatlar zyýanly däldir.1-nji tablisa Topar toparyny barlamakItem barlag usuly kriteriýasy AQL (Ⅱ) A1 ...
  Koprak oka
 • Tiristorlary çalyşmak üçin seresaplyklar

  Tiristorlary çalyşanyňyzda aşakdaky meseleleri bellemelidiris: 1. Tiristorlary çalyşanyňyzda ilki bilen üns bermeli zat birnäçe ýüz: tiristoryň iki ýüzi we ýokarky we aşaky radiatoryň ýüzi.Ilki bilen, ýüzüne üns bermek çukurlara, saçlara, galyndylara eýe bolup bilmez ...
  Koprak oka
 • Motoryň ýumşak başlangyç elementini saýlamak

  Motor güýji P = 220KW Motor giriş naprýa Ueniýesi U = 380V Üç fazaly elektrik üpjünçiliginiň güýji hasaplaýyş formulasy P = 1.732 * U * I * kosa U we men bahalary hereket edýär Adatça motor işe başlanda, kosa = 0.8 fazada ortaça tok (AV) = 0.9 * Her komponent üçin ortaça adweksiýa IT1 (AV) = 0.45 * I Başlangyç akym ...
  Koprak oka
 • Jiangsu Jangjie Runau ýarymgeçiriji kärhanasy, maý aýynda barbeküli etdi

  Jiangsu Jangjie Runau ýarymgeçiriji kärhanasy, maý aýynda barbeküli etdi

  Taňzze derýasynyň demirgazygyndaky ajaýyp şäher bolan taňzhouou diňe bir dünýä derejesinde bäş derejeli A derejeli ajaýyp ýer, giň we çuňňur buddaçylyk medeniýeti bolan Slender West kölüniň mekany däl, eýsem Yangaňzhououda-da ajaýyp iýmit bar.Yangangzhouou naharyna aşyk bolmakdan dogduk şäheriňizi söýüň!Içinde ýa-da ...
  Koprak oka
 • Seriýa komponentlerinde naprýa .eniýe deňlemesini göz öňünde tutmak

  Seriýa komponentlerinde naprýa .eniýe deňlemesini göz öňünde tutmak

  Komponentler yzygiderli ulanylanda, adatça naprýa .eniýe deňagramlylygy talap edilýär.Naprýatageeniýäniň deňagramlylygynyň zynjyr görnüşi aşakdaky suratda görkezilýär. Komponentdäki naprýa .eniýeniň deňagramlylygyny üpjün etmek üçin naprýa .eniýe deňagramlylygy aýlawyndan akýan tok, adatça, köp bolmaly ...
  Koprak oka
 • GÜOWÇ SEMIKONDUKTOR HEATSINKINI AS ASSEMBLE USULLARY WE DU CADURYŞLARY

  Gyzdyryjy enjam, disk görnüşi we modul görnüşli tiristor we mejbury howa ýa-da suw arkaly diod ýaly güýç ýarymgeçiriji enjamy sowatmak üçin zerur enjamdyr.Adaty we ygtybarly öndürijiligi saklamak üçin laýyk gyzdyryjy saýlamaly we ony dogry ýygnamaly.Esasy met ...
  Koprak oka
 • Pes atmosfera basyşynyň (deňiz derejesinden 2000 metr ýokarda) elektron önümleriniň howpsuzlygyna täsiri

  1 the Elektrik meýdanyndaky izolýasiýa materiallary hem izolýasiýa güýji sebäpli ýok ediler we izolýasiýa ýerine ýetirijiligini ýitirer, şonda izolýasiýa döwülmegi hadysasy bolar.GB4943 we GB8898 ülňülerinde elektrik arassalanylyşy, süýşýän aralyk we izolýasiýa aralaşmagy ...
  Koprak oka
 • Pes atmosfera basyşynyň (deňiz derejesinden 2000 metr ýokarda) elektron önümleriniň howpsuzlygyna täsiri

  Häzirki wagtda maglumat tehnologiýasy enjamlary we ses we wideo enjamlary üçin halkara ülňüler IEC60950, IEC60065, olaryň ulanylyş meýdany deňiz derejesinden 2000 metr ýokarda, esasan gurak ýerlerde we enjamlary ulanmak üçin howanyň ýa-da tropiki howa şertlerinde we ýokary a ...
  Koprak oka
 • GÜOWJI SEMIKONDUKTOR GURAMASY ÜÇIN SÖOLDGI ÜÇIN GYSGAÇA HEATSINK SAYLAMASY

  GÜOWJI SEMIKONDUKTOR GURAMASY ÜÇIN SÖOLDGI ÜÇIN GYSGAÇA HEATSINK SAYLAMASY

  1. heatylylyk enjamynyň we enjamyň suw sowadyjy gurnamalary, sowadyş tertibi ýylylyk enjamy bilen tebigy sowatmagy, howany mejbury sowatmagy we suwy sowatmagy öz içine alýar.Enjamyň bahalandyrylan öndürijiligini amaly taýdan ygtybarly ulanmagy üçin amatly suw sowadyjy heý saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Motor geçirişine gözegçilik etmek üçin enjam saýlamagyň mysaly (ýumşak başlangyç)

  DC hereketlendirijisini dolandyrmak üçin üç fazaly tiristor düzediji köpri talap edilýär.Degişli enjam, hereketlendirijini dolandyrmak üçin ýumşak başlangyç işiniň durnukly işlemegini üpjün etmek üçin möhümdir we motoryň eýeçiligine we ulgamyň talaplaryna laýyk gelmelidir.Saýlaw ýörelgesi ...
  Koprak oka
 • Tiristory ýa-da düzediji çalyşmagyň çäreleri

  Disk görnüşindäki tiristor ýa-da düzediji çalyşanymyzda, aşakdaky meselelere üns bermelidiris: 1. Ilki bilen enjamyň iki tarapynyň aragatnaşyk meýdançalary, şeýle hem gyzdyryjy desganyň ýokarky we aşaky aragatnaşyk meýdanydyr.Islendik çukur, çukur ýa-da makala ... we ş.m.
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3